احداث سوله انبار نمک راهداری

سایر نمونه کارها:

#5467