10 عدد ساخت و نصب اسکلت ساختمان نمازخانه نوسازی مدارس

سایر نمونه کارها: