مخازن کک سازی ذوب آهن اصفهان

مخازن کک سازی ذوب آهن اصفهان

(شرکت سازور کار اصفهان)

سایر نمونه کارها:

#5467