جدول مقایسه سقف Metaldeck و سقف تیرچه بلوک

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن asa.png است

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن asa1.png است

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن aaa.png است

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن kk.png است