بازدید معاون پالایشگاه اصفهان به اتفاق هیئت همراه

بازدید معاون پالایشگاه اصفهان به اتفاق هیئت همراه