بازدید ریاست محترم صنعت ،معدن،تجارت شهرستان نجف آباد

بازدید ریاست محترم صنعت ،معدن،تجارت شهرستان نجف آباد به همراه کارشناس ارشد شهرستان جهت بازدید از مجموعه گروه صنعتی ساکا